Algemene Voorwaarden van CarePoint Nederland B.V.
gevestigd aan de Zonneoordlaan 17 te 6718 TK Ede

1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

a. Onder CarePoint wordt verstaan CarePoint Nederland B.V.

b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, verkoop en levering door CarePoint van goederen en diensten aan de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

c. Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met CarePoint een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

d. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere leveringsvoorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. OFFERTE; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

a. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van CarePoint geheel vrijblijvend en komt een CarePoint bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt.

b. CarePoint kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

c. Een samengestelde prijsopgave verplicht CarePoint niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;

d. de overeenkomst tussen CarePoint en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

e. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CarePoint aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CarePoint worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CarePoint zijn verstrekt, heeft CarePoint het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat cliënt de gegevens aan CarePoint ter beschikking heeft gesteld.

3. PRIJZEN

a. Alle door CarePoint genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en is franco plaats van aflevering;

b. CarePoint is gerechtigd, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke prijsregelingen de overeengekomen vergoedingen per kalenderjaar aanpassen. De Opdrachtgever heeft het recht, in geval van verhoging van de vergoedingen, binnen twee maanden na bekendmaking van de verhoging deze Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt. Eventuele wijzigingen van de op de vergoedingen van toepassing zijnde wettelijke belastingen en eventuele andere overheidsheffingen en de NZa indexering kunnen te allen tijde worden doorberekend zonder dat dit recht op beëindiging geeft.

4. LEVERING EN LEVERTIJD

a. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

b. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt CarePoint derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CarePoint dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

c. CarePoint is tot het doen van deelleveringen bevoegd;

d. De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien cliënt niet binnen vijf kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt;

e. Levering geschiedt af bedrijf van CarePoint. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien cliënt weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is CarePoint gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken aan de cliënt ter beschikking staan;

f. CarePoint is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, maar zal nimmer aansprakelijk zijn voor enig overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is CarePoint niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft Cliёnt niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

5. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

a. CarePoint is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

  • indien cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  • na het sluiten van de overeenkomst CarePoint ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen,
  • indien door de vertraging aan de zijde van cliënt niet langer van CarePoint kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CarePoint op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien CarePoint de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

c. Indien CarePoint tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan cliënt toerekenbaar is, is CarePoint gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;

d. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CarePoint, zal CarePoint in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CarePoint extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan cliënt in rekening gebracht. Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij CarePoint anders aangeeft;

e. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CarePoint vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CarePoint op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar;

f. Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.