CarePoint Nederland B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met “Ambient Clinical Analytics” een dochteronderneming van Mayo Clinic.
Deze onderneming brengt de door specialisten van Mayo ontwikkelde Decision Support Systemen voor artsen en verpleegkundigen op de markt.
De overeenkomst regelt de marketing en verkoop door CarePoint Nederland B.V. in de belangrijkste EU-landen en Zwitserland. Vooral bij de modernisering van de IC afdelingen van ziekenhuizen bewijst Mayo haar expertise.

Zie: http://ambientclinical.com/

SEPSIS, AANPAK BIJ MAYO CLINIC

Nieuwe mogelijkheden voor vroege herkenning

SAMENVATTING

Sepsis is doodsoorzaak nummer een op de IC. Mortaliteit 30-40 %.
Septische shock toont een mortaliteit van zelfs 60 %. Mede door discussies over de juiste definitie is de prevalentie een schatting. In ons land geschat op 10.000 met 3.500 sterfgevallen. Dat is meer dan voor bijvoorbeeld borstkanker. Mayo Clinic ontwikkelde een algoritme gebaseerd op criteria voor vermoeden van infectie, SIRS, orgaan falen en shock. Het algoritme toonde een “sensitivity” van 0% en een “specificity” van 96% toegepast op het validatie cohort.

VROEGE HERKENNING ESSENTIEEL

Nog geen jaar geleden kopte het vakblad Nursing: ‘Nederland loopt achter bij vroegherkenning sepsis’ Verpleegkundigen, patiënten, naasten en artsen riepen op tot een Nationaal Actieplan voor meer aandacht voor (vroege) herkenning van sepsis. Zij steunen hiermee de oproep van de WHO1, die in mei vorig jaar alle landen vroeg een dergelijk actieplan op te stellen.

Ook in ons land staat bij de meerderheid van de ziekenhuizen, vanwege de hoge mortaliteit, sepsis op de lijst met aandachtspunten van bestuurders en intensivisten. Gerenommeerde specialisten doen onderzoek naar de mogelijkheden om de mortaliteit te verlagen. Daarnaast besteedt de Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) speciale aandacht aan sepsis in haar continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende ic-afdelingen.
Ondanks de discussie over de juiste definitie van sepsis is de omvang van het probleem bij de ziekenhuizen dus bekend.

Met het gegeven dat elk uur latere detectie de overlevingskans met 7-8% verlaagt is de relevantie van vroeg herkenning duidelijk.

HOE MAYO CLINIC INFOBESITAS BESTRIJDT OP DE IC

Hoe vind je de, voor vroege herkenning van sepsis relevante, data? Daartoe werd het onderzoek breder opgezet. Voor diagnostiek in het algemeen is de vraag aan de orde hoe de relevante data gevonden worden. Specialisten en verpleegkundigen zijn afhankelijk van o.a. EPD’s om gegevens over ontelbare lab uitslagen, metingen en diagnostiek te raadplegen.

Maar in dynamische afdelingen als SEH, IC en de CCU, waar zelfs kleine vergissingen grote gevolgen kunnen hebben, kunnen diezelfde EPD’s artsen en verpleegkundigen overladen met gegevens.

Specialisten moeten soms een keuze maken uit meer dan 50.000 data points om de relevante eruit te halen. Deze onderdompeling in data (zowel relevant als irrelevant) en de door die EPD’s veroorzaakte workload blijken belangrijke oorzaak te zijn van burnout en alarm moeheid en – paradoxaal – veroorzakers van nieuwe bedreigingen voor de veiligheid van patiënten.

Bovendien, afgaan op de data uit het EPD beperkt in belangrijke mate de inzichten die met behulp van kunstmatige intelligentie, algoritmes of big data-analyses te verkrijgen zijn.

Mayo Clinic, met 350 ic-bedden in haar 3 grote vestigingen in Minnesota, Arizona en Florida besloot de tsunami aan data te bestrijden met “ambient intelligence”.

Concreet: een set van besluitvorming ondersteunende programma’s gevoed door data en inzichten in de doelstelling van de clinici, hun werkomgeving en hun sterke en zwakke kanten.

Als deze “ambient intelligence” programma’s bovenop de bestaande infrastructuur worden geïmplementeerd kunnen deze de databrij doorklieven en de relevante informatie snel en in een aanleveren bij het bed van de patiënt.

HOE KWAM HET PROGRAMMA TOT STAND

Er werd een multidisciplinair team samengesteld van clinici, onderzoekers, en zorg-ict experts om een softwarepakket te bouwen en te testen waarin de gevonden relaties met behulp van algoritmes werden vastgelegd. Uitgangspunt was ondersteuning van het klinisch proces in plaats van hinderen.

Deze “ambient-intelligence” aanpak borgde een grondig begrip van de werkwijze van clinici en hun omgeving. Daarbij werd gebruik gemaakt van de “NASA Task Load Index“.

Clinici met een zware mentale en cognitieve belasting, die continu de relevante informatie filteren uit de databrij, werden geselecteerd.

Vervolgens werden in een periode van twee jaar 1.500 interviews afgenomen met die clinici van Mayo Clinic IC’s in heel de VS. Daarmee werd het inzicht verkregen dat van de tienduizenden dataelementen uit de EPD’s, slechts 60, snel en gemakkelijk te benaderen data, cruciaal zijn voor goede patiënten zorg.

Opmerkelijk was dat naast te verwachten data zoals bloeddruk en medicatie ook “hoestkracht” en problemen met endotracheale intubatie relevant bleken.

HOE KRIJGEN WE DE CRUCIALE INFORMATIE OP DE JUISTE PLAATS

Daarvoor werd een interface tussen het EPD (Epic, bij Mayo Clinic) en de IC gebouwd met de naam “Ambient Warning and Response Evaluation” (AWARE).
Hierin zitten meer dan 1.000 criteria (regels) waaraan de datastroom continu getoetst wordt. AWARE filtert de irrelevante data eruit en levert real-time context specifieke en hoogwaardige informatie die verrijkt wordt met de inzichten van de patiënt en de clinicus. De data worden gegroepeerd conform bekende klinische concepten, noodzakelijk voor tijdige en accurate besluitvorming.

Veel EPD-schermen tonen relevante data in combinatie met heel veel irrelevante. Daardoor kan bijvoorbeeld gemakkelijk een wijziging in HB-gehalte, bloedplaatjes en stollingsfactor gemist worden terwijl die belangrijk zijn voor het herkennen en behandelen van acute bloedingen. Door prioritering en kleurstelling van deze data op het AWARE-dashboard zijn ernst en urgentie van bloedingen bij een ic-patiënt snel te herkennen.

AWARE presenteert een real-time overzicht van elke ic-patiënt zodanig dat de acute zorgvraag direct zichtbaar is. In een vierkant op het scherm wordt met icoontjes de status van aangevraagde onderzoeken, scans etc. zichtbaar. Doorklikken geeft inzicht in de patiënt data tot op orgaanniveau.

Waar conventionele systemen vaak betekenisloze alarmsignalen afgeven die in de dynamiek van de omgeving verloren gaan, levert AWARE “smart alerts” die geïntegreerd zijn in de klinische workflow. Ze waarschuwen de arts alleen als er potentiele omissies dreigen door inadequate interventies.

Bijvoorbeeld de “VILI (ventilator-induced lung injury) Sniffer” monitort automatisch mechanisch beademde patienten en waarschuwt uitsluitend als de instellingen niet passen bij de conditie van de patiënt welke gebaseerd is op geslacht, lengte en de aanwezigheid van een “acute respiratory distress syndrome”.

Op vergelijkbare wijze monitort het “Sepsis Dart” programma de patiënt continu op de SEH, IC of CCU om tijdig sepsis te detecteren en te behandelen.

WAARIN ZIT HET VERSCHIL MET BEKENDE SYSTEMEN

Vergeleken met standaard EPD-interfaces, verbetert het AWARE-platform de cognitieve prestaties, efficiency en kwaliteit van besluitvorming. Bovendien bespaart het drie tot vijf minuten op dossier raadpleging per patiënt per dag. Met een gemiddelde workload voor een intensivist van 15 patienten per dag, betekent dat ongeveer een uur extra beschikbare tijd. Uit een vervolgstudie bleken betere resultaten en lagere kosten op de IC. Gecorrigeerd voor zwaarte, bleek na implementatie van het AWARE-platform dat de mortaliteit van ernstig zieke patiënten op de IC halveerde (odds ratio 0.45, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.30 to 0.70). Bovendien halveerde de verblijfsduur op de IC en voor het gehele ziekenhuis met 37%. De totale kosten (Amerikaanse situatie!) verminderden met 30% ($43,745 per opname).

TENSLOTTE

Het door Mayo Clinic experts ontwikkelde AWARE-platform heeft inmiddels in de praktijk bewezen de specialisten en verpleegkundigen werkzaam op afdelingen als SEH, IC en CCU te ondersteunen door uitsluitend relevante data en alarmen te presenteren uit een overdaad aan data.

Die steun kan o.a. specifiek voor sepsis worden geboden
• Dat heeft een positief effect op zorgkwaliteit en kosten.
• Die specifieke module (Sepsis Dart) zorgt voor vroege herkenning en de opvolgende behandeling (bundels) van sepsis.
• Het is koppelbaar met elk EPD. Mayo Clinic heeft het gekoppeld met EPIC, maar het kan ook gekoppeld worden aan Chipsoft/HIX, Cerner, Nexus.
• Het heeft gevalideerde algoritmes, gebaseerd op SIRS-criteria
• Wetenschappelijke evaluatie2 toonde een goede performance en timing.

Indien sepsis ook uw bijzondere aandacht heeft, neem dan contact op met

CarePoint Nederland B.V. 0318 589558
Jan van der Beek
info@carepoint.nl

Ede, augustus 2018

Hier kunt u bovenstaande als PDF-bestand downloaden