Visie

Strategievorming is een voorwaarde om in die competitieve zorgwereld continuïteit te bieden. Onderdelen van die strategie moeten in elk geval zijn:

  • Efficiency en kwaliteit van de transmurale zorgprocessen
  • Balansversterking als voorwaarde voor het aantrekken van vreemd vermogen
  • Concurrentiekracht op de arbeidsmarkt

Beheersing van patiënten- geld- en informatiestroom vormt de basis daarvoor.

Missie

De assertieve zorgconsument vraagt om een zorgcontinuüm.
24 uur 7 dagen per week toegankelijkheid tot zorgdiensten. Vele organisaties bieden hun diensten aan. Ook nieuwe aanbieders presenteren zich. De concurrentie groeit en wordt gestimuleerd. Klassieke rolverdelingen worden soms doorbroken. Voorbeelden daarvan: Ziekenhuizen die adverteren in het adherentiegebied van hun buurman. Ziekenhuizen die 1e lijns diensten en huisartsen die 2e lijns diensten aanbieden. Alles is in beweging.

Staat in die dynamiek de patiënt centraal, zoals we in het jaarverslag van vele organisaties lezen? De praktijk is weerbarstig.

Toch wordt de keuze van de zorgconsument bepaald door informatie die hem/haar bereikt.

Die informatie komt zeker niet alleen en direct van het ziekenhuis. Ook indirect via andere spelers in het zorgveld, zoals lotgenoten, huisartsen, de verzekeraar, internetsites, de pers met haar “lijstjes” etc.

Informatiemanagement is meer dan ICT management, hoewel sommige leveranciers van software dat onderscheid niet altijd maken.

Alvorens überhaupt informatie- en ICT strategieën te kunnen implementeren is een uitgewerkte en vooral ook door de medische staf gedragen concurrentiestrategie een noodzakelijke voorwaarde.

Hoe kun je een concurrentiestrategie ontwikkelen, die jouw marktpositie versterkt en mede daardoor jouw balanspositie?

Daarmee wordt een basis gecreëerd voor (financieel) krediet naar de banken, zorgverzekeraars en andere stakeholders en daardoor continuïteit.

Welke rol speelt informatie en meer in het bijzonder ICT daarin?

Patiënten, artsen, verpleegkundigen, zorgbestuurders, overheid en verzekeraars eisen steeds meer informatie. ICT-ers kunnen in die informatiebehoefte rondom het zorgproces voorzien, maar spreken soms een andere taal.

De missie van CarePoint Nederland B.V. is om de schakel te zijn tussen die zorgprocessen en de aangeboden ICT oplossing.